• Unieke aanbiedingen van De Telegraaf
  • Klanten beoordelen ons met Logo van trustpilot

Algemene Leveranciersvoorwaarden (versie 3.0) 

1.          Definities

Aanbieding: een aanbod door of vanwege de Leverancier aan de Gebruikers middels een Advertentie, inhoudende een specifieke combinatie van een Product of Dienst tegen bepaalde condities;

Aanleverspecificaties: de door Mediahuis E-Commerce B.V. aan de Leverancier bekend te maken voorschriften ten aanzien van (de aanlevering van) Advertentiematerialen;

Additionele producten of diensten: producten en/of diensten die geen onderdeel uitmaken van de Aanbieding, maar die na de totstandkoming van de Transactie en in het kader van de uitvoering daarvan door de Leverancier rechtstreeks aan de Afnemer worden aangeboden.

Advertentie: een reclame-uiting inhoudende een Aanbieding die bestemd is voor plaatsing op een Website;

Advertentiematerialen: alle door de Leverancier aan Mediahuis E-Commerce B.V. aangeleverde materialen en informatie voor het opstellen van een Advertentie;

Afnemer: de Gebruiker die via een Advertentie een Product of Dienst afneemt;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveranciersvoorwaarden;

Dropshipment: de rechtstreekse aflevering van een Product bij de Afnemer door de Leverancier, zonder tussenkomst van de Fulfilment Partner;

Fulfilment Partner: de door Mediahuis E-Commerce B.V. aangewezen partij voor het afhandelen/verwerken van Transacties, waaronder het in ontvangst nemen van de Producten van de Leverancier en de verzending aan de Afnemers;

Gebruiker: een gebruiker van de Website;

Gegevens: de via de Website en anderszins verkregen (persoons-)gegevens, transactiegegevens en/of consumentenprofielen van Gebruikers en Afnemers;

Geldigheidsduur: de termijn waarbinnen een Afnemer door middel van een Transactie gebruik kan maken van de betreffende Aanbieding;

Mediahuis E-Commerce B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Mediahuis E-Commerce B.V., gevestigd en kantoorhoudend op de Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam;

Leverancier: de partij die met Mediahuis E-Commerce B.V. een Leveringsovereenkomst aangaat, bij Mediahuis E-Commerce B.V. een Offerte aanvraagt dan wel indient, dan wel daartoe met Mediahuis E-Commerce B.V. op enigerlei wijze in contact treedt;

Leveringsovereenkomst: de tussen Mediahuis E-Commerce B.V. en de Leverancier gesloten overeenkomst die betrekking heeft op een of meerdere Aanbiedingen;

Nieuwsbrief: de door Mediahuis E-Commerce B.V. te versturen e-mailnieuwsbrief waarin de Aanbieding van de Leverancier kan worden opgenomen;

Offerte: iedere vorm van aanbod gedaan door een Leverancier aan Mediahuis E-Commerce B.V. dan wel door Mediahuis E-Commerce B.V. aan een Leverancier, waaronder begrepen maar niet beperkt tot prijsopgaven, en (mondelinge) toezeggingen;

Producten of Diensten: de in een Advertentie genoemde producten respectievelijk diensten of een voucher dat recht geeft op een product respectievelijk dienst of een kortingscode of bon waarmee producten respectievelijk diensten met korting gekocht kunnen worden;

Return: een door een Afnemer binnen de herroepingstermijn geannuleerde Transactie;

Transactie: de afname van een Product en/of Dienst van de Leverancier door een Gebruiker via de Website;

Website: de website(s) waarop door Mediahuis E-Commerce B.V. de Advertentie plaatst, zoals, maar niet beperkt tot, www.groupdeal.nl en www.webshop.telegraaf.nl.

2.          Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op en maken integraal onderdeel uit van alle Leveringsovereenkomsten, ongeacht de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.

2.2        Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Offertes door of aan Mediahuis E-Commerce B.V. gedaan.

2.3        Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Mediahuis E-Commerce B.V. en de Leverancier.

2.4        Eventuele algemene voorwaarden van de Leverancier zijn niet van toepassing, tenzij deze door Mediahuis E-Commerce B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.5        In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Leveringsovereenkomst prevaleert het bepaalde in de Leveringsovereenkomst.

2.6        Mediahuis E-Commerce B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van wijzigingen gedurende de looptijd van een Leveringsovereenkomst zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Leverancier worden toegestuurd. Indien sprake is van materiële wijzigingen die tot gevolg hebben dat van de Leverancier in redelijkheid niet gevergd kan worden de Leveringsovereenkomst ongewijzigd in stand te houden, is de Leverancier gerechtigd de Leveringsovereenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een termijn van één maand. De oude versie van de Algemene Voorwaarden blijft alsdan tot de einddatum van de Leveringsovereenkomst van kracht.

3.          Offertes

3.1        Elke Offerte door Mediahuis E-Commerce B.V. aan een Leverancier geldt als een vrijblijvend aanbod.

3.2        Onverminderd andere wijzen waarop de Leveringsovereenkomst tot stand kan komen, is de Leverancier aan de Leveringsovereenkomst gebonden zodra hij deze ondertekend retour heeft gestuurd aan Mediahuis E-Commerce B.V..

4.          Garanties en verplichtingen Leverancier

4.1        De Leverancier garandeert dat zowel de Advertentie als de Aanbieding:

voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en/of andere toepasselijke voorschriften, waaronder onder andere begrepen de Nederlandse Reclame Code en het Burgerlijk Wetboek;

i            niet misleidend is, strijdig is met de waarheid, maatschappelijke normen en waarden, de goede smaak en fatsoen, de openbare orde en/of de goede zeden;

ii           geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten en databankrechten.

4.2        De Leverancier dient het Advertentiemateriaal aan te leveren conform de geldende Aanleverspecificaties. De Leverancier garandeert dat het Advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan Mediahuis E-Commerce B.V. of derden. De Leverancier staat er tevens voor in dat hij bij aanlevering van Advertentiemateriaal geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van de Website kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de infrastructuur van de Website onevenredig zwaar belasten. De Leverancier zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediahuis E-Commerce B.V. aan het Advertentiemateriaal geen cookies en/of vergelijkbare technieken toevoegen.

4.3        De Leverancier garandeert dat de Advertentie een correcte, volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten bevat, alsmede van de eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op het afnemen van het betreffende Product/Dienst. Dergelijke voorwaarden mogen niet in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving en/of deze Algemene Voorwaarden zijn. De Leverancier zal in de Advertentie geen merknamen opnemen anders dan de merknaam van het Product of de Dienst dat wordt aangeboden. De omschrijving in de Advertentie is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de Aanbieding door de Gebruiker mogelijk te maken. In de Advertentie opgenomen afbeeldingen dienen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of Diensten te geven.

4.4        De Leverancier garandeert dat de aan de Afnemer te leveren Producten en/of Diensten, alsmede de producten en/of diensten die kunnen worden verkregen met een Product bestaande uit een voucher, kortingscode of –bon:

i            overeenkomen met de Aanbieding;

ii           voldoen aan de in de Aanbieding vermelde specificaties;

iii          voldoen aan hetgeen de Afnemer redelijkerwijs van het betreffende Product c.q. de betreffende Dienst mag verwachten;

iv          voldoen aan de op de datum van de totstandkoming van de Transactie toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien dit is overeengekomen, staat de Leverancier er tevens voor in dat de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik.

Mocht een door de Leverancier geleverd Product of Dienst niet voldoen aan de in dit artikel 4.4 genoemde voorwaarden, dan zal de Leverancier ervoor zorgdragen dat het Product en/of de Dienst binnen een termijn van maximaal 2 weken op kosten van de Leverancier vervangen of gerepareerd wordt, dan wel dat het ontbrekende alsnog wordt geleverd.

Indien vervanging, reparatie of levering van het ontbrekende niet mogelijk is, dan wel indien Afnemer in plaats daarvan de koopovereenkomst wenst te ontbinden, zal de Leverancier het door de Afnemer ter zake betaalde bedrag inclusief verzend- en retourkosten plus eventuele aanvullende kosten vergoeden aan Afnemer of Mediahuis E-Commerce B.V..

4.5        Indien de Leverancier de levering van de Producten zelf voor zijn rekening neemt, staat hij ervoor in dat de Producten binnen de gestelde termijn zoals aangegeven in de Leveringsovereenkomst en conform de in de Advertentie genoemde voorwaarden geleverd worden aan de Afnemers. Indien de Leverancier de Producten aan een Fulfilment Partner levert, staat hij ervoor in dat de Producten op de door Mediahuis E-Commerce B.V. en/of Fulfilment Partner aangegeven uiterlijke leverdatum geleverd zijn bij de Fulfilment Partner.

4.6        De termijnen genoemd in artikel 4.5 zijn fatale termijnen. Afwijking van deze termijnen is uitsluitend mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Mediahuis E-Commerce B.V.. Indien levering binnen de overeengekomen termijn niet mogelijk is, zal de Leverancier dit minimaal 24 uur voor livegang van de deal melden aan Mediahuis E-Commerce B.V. (fulfilment@groupdeal.nl) en daarbij een voorstel doen voor een nieuwe leveringstermijn.  

4.7        In geval van levering via de Fulfilment Partner zal Leverancier:

i            de levering tenminste 24 uur van tevoren aanmelden bij de Fulfilment Partner, waarbij het aantal Producten, de productomschrijving, de EAN-code en de levertijd (tijdsblok van 4 uur) zal worden aangegeven;

ii           een pakbon verstrekken bij iedere levering;

iii          de Producten voorzien van een (unieke) barcode (EAN13 / UPC / EAN128 of gelijkwaardig). Wanneer een Aanbieding bestaan uit meerdere Producten, zullen de Producten samengevoegd in een pakket worden aangeleverd en voorzien van een (unieke) barcode;

iv          op de buitenzijde van een collo c.q. een pallet duidelijk aangeven welke Producten erin zitten (type en aantal).

Indien de levering niet aan de voormelde eisen voldoet, geldt de betreffende levering als niet geleverd zolang deze niet door de Fulfilment Partner kan worden ingeslagen door de gebreken in de verstrekte informatie. Het bepaalde in artikel 13.4 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

4.8        De Leverancier garandeert:

i            dat hij aan de te leveren Producten geen advertentiemateriaal zal toevoegen; en

ii           dat hij zonder voorafgaande toestemming van Mediahuis E-Commerce B.V. geen Additionele producten of diensten zal aanbieden;

iii          dat hij de Gegevens van Afnemers niet verder zal verwerken dan nodig, voor de levering van de Producten en/of Diensten. Het is de Leverancier derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om Afnemers per e-mail, telefonisch of anderszins te benaderen met commerciële berichten, tenzij de betreffende Afnemer de Leverancier daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, een en ander conform de daarvoor geldende wettelijke eisen.

4.9        Een door de Leverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Afnemer op grond van de Transactie tegenover de Leverancier kan doen gelden.

5.          Opschorting of afwijzing van Advertenties

5.1        Indien Mediahuis E-Commerce B.V. van mening is dat de Advertentie en/of het Advertentiemateriaal niet voldoet aan het in artikel 4 bepaalde, is Mediahuis E-Commerce B.V. gerechtigd, naar eigen inzicht, aanvullende informatie aan de Leverancier te vragen, de Advertentie af te wijzen, of de plaatsing van de Advertentie met onmiddellijke ingang, en zonder daarvan vooraf mededeling aan de Leverancier te doen, op te schorten of te staken. Mediahuis E-Commerce B.V. is dan gerechtigd door Mediahuis E-Commerce B.V. vastgestelde annuleringskosten aan de Leverancier in rekening te brengen, tot een maximum van € 5.000,-.

5.2        Mediahuis E-Commerce B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Leverancier of enige derde, die is ontstaan als gevolg van een opschorting, verwijdering of weigering zoals beschreven in artikel 5.1.

5.3        Mediahuis E-Commerce B.V. is naar eigen inzicht en al dan niet in verband met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Nederlandse Reclame Code en het Burgerlijk Wetboek, bevoegd om bij het accepteren van een Advertentie nadere voorschriften te stellen ten aanzien van de Advertentie en/of de Aanbieding. Mediahuis E-Commerce B.V. heeft daarnaast het recht een Advertentie te weigeren indien deze in strijd zou kunnen zijn met het bepaalde in deze Voorwaarden, de belangen van Mediahuis E-Commerce B.V. of de belangen van haar overige Leveranciers. Mediahuis E-Commerce B.V. is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de Leverancier.

6.          Plaatsing Advertentie

6.1        Iedere opgave, hetzij mondeling hetzij schriftelijk (al dan niet digitaal), door Mediahuis E-Commerce B.V. ten aanzien van de plaats op de Website en het tijdstip van plaatsing van een Advertentie, geldt als een indicatie en de Leverancier kan daar geen rechten aan ontlenen.

6.2        Indien de plaatsing van een Advertentie om welke reden dan ook niet op de oorspronkelijk vastgestelde datum kan plaatsvinden, zal Mediahuis E-Commerce B.V., zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige als gevolg van de verschuiving ontstane schade of restitutie van betaalde bedragen, en met inachtneming van eventuele rechten van derden, zich inspannen om de Advertentie op een andere gelijkwaardige datum en plaats op de Website te plaatsen.

6.3        Mediahuis E-Commerce B.V. bepaalt zelf welke kanalen door haar worden ingezet om op de Website geplaatste Advertenties te promoten; de Leverancier kan hier geen invloed op uitoefenen en kan geen rechten ontlenen aan eerdere plaatsingen.

7.          Verplichtingen Mediahuis E-Commerce B.V.

7.1        Na totstandkoming van de Leveringsovereenkomst plaatst Mediahuis E-Commerce B.V. de Advertentie op de Website. Mediahuis E-Commerce B.V. bepaalt daarbij zelf de verkoopprijs van de Aanbieding.

7.2        Gebruikers van Mediahuis E-Commerce B.V. gaan middels het voltooien van een Transactie een overeenkomst met Mediahuis E-Commerce B.V. aan voor de aankoop en levering van de geadverteerde Producten en/of Diensten.

7.3        Mediahuis E-Commerce B.V. verleent haar diensten aan haar Gebruikers conform de Algemene Leveringsvoorwaarden Mediahuis die van toepassing zijn op alle Transacties. De Leverancier kan geen rechten ontlenen aan deze leveringsvoorwaarden. Mediahuis E-Commerce B.V. zal ten aanzien van de Transacties de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen. Daaronder valt in ieder geval ook het herroepingsrecht dat de Afnemer toekomt op grond van de wet.

7.4        Mediahuis E-Commerce B.V. bepaalt per Aanbieding of de levering van het betreffende Product aan de Afnemer door de Fulfilment Partner plaatsvindt, of door de Leverancier zelf.

7.5        Gebruikers kunnen bij de klantenservice van Mediahuis E-Commerce B.V. terecht met vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van Advertenties, Aanbiedingen, Transacties en/of geleverde Producten of Diensten. Mediahuis E-Commerce B.V. zal eenvoudige klachten, claims of vragen zelf afhandelen. De Leverancier zal haar volledige medewerking verlenen aan het oplossen dan wel afwikkelen van klachten en claims van Gebruikers ter zake van de Advertentie, Aanbieding, Transactie en/ of geleverde Producten of Diensten en zal binnen een termijn van 1 werkdag reageren op eventuele vragen van de klantenservice van Mediahuis E-Commerce B.V.. Indien een klacht of een claim die toe te rekenen is aan Leverancier niet op eenvoudige wijze door Mediahuis E-Commerce B.V. naar behoren opgelost kan worden, dient de Leverancier deze klacht zelf op te lossen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Leverancier vrijwaart Mediahuis E-Commerce B.V. alsdan zowel in als buiten rechte voor aanspraken van de Afnemer in verband met de betreffende klacht.

8.          Betaling

8.1        Mediahuis E-Commerce B.V. verzorgt het incasseren van de betaling door de Gebruikers ter zake van Transacties. Tenzij anders overeengekomen verstrekt Mediahuis E-Commerce B.V. de Leverancier uiterlijk twee weken na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn of, indien van toepassing, de door Mediahuis E-Commerce B.V. gehanteerde afwijkende herroepingstermijn, van de laatste Afnemer een overzicht van het aantal Transactie en het aantal Returns. Mediahuis E-Commerce B.V. zendt Leverancier op basis van de door Mediahuis E-Commerce B.V. gerapporteerde aantallen (Transacties minus Returns) en de overeengekomen inkoopprijs een creditfactuur en zal het aan de Leverancier verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum overmaken.

8.2        Indien door of vanwege Leverancier een Product defect of anderszins niet in overeenstemming met de in de Advertentie opgenomen omschrijving wordt aangeleverd of indien Leverancier anderszins in strijd met deze Voorwaarden handelt, is Mediahuis E-Commerce B.V. gerechtigd de ter zake gemaakte kosten in mindering te brengen op het aan Leverancier te betalen verschuldigde bedrag op grond van artikel 8.1.

8.3        Mediahuis E-Commerce B.V. is jegens de Leverancier gerechtigd alle door Mediahuis E-Commerce B.V. aan Leverancier te betalen verschuldigde bedragen met door de Leverancier aan Mediahuis E-Commerce B.V. op enig moment of in de toekomst nog verschuldigde bedragen te verrekenen. Voor zover door de Leverancier aan Mediahuis E-Commerce B.V. verschuldigde bedragen niet door Mediahuis E-Commerce B.V. kunnen worden verrekend zal Mediahuis E-Commerce B.V. deze bedragen aan de Leverancier factureren en de Leverancier zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening binnen 30 dagen na de factuurdatum voldoen. De Leverancier heeft niet het recht om enige (betalings-)verplichting op te schorten.

8.4        De Leverancier is in verzuim door het enkele verstrijken van een betalingstermijn of een termijn voor de nakoming van enige andere verplichting, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het intreden van het verzuim zal de Leverancier over alle achterstallige bedragen een rente van 2% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd zijn en is de Leverancier verplicht de door Mediahuis E-Commerce B.V. gemaakte (buiten-)gerechtelijke incassokosten volledig te vergoeden.

9.          Eigendom Producten

9.1        De eigendom op Producten blijft bij de Leverancier tot het moment van dat (i) levering van het Product bij de Afnemer heeft plaatsgevonden en (ii) Afnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Transactie heeft voldaan, ongeacht of aflevering plaatsvindt middels Dropshipment of via de Fulfilment Partner.

9.2        Op het moment dat aan beide in artikel 9.1 genoemde voorwaarden is voldaan gaat de eigendom op het Product direct over op Afnemer. Mediahuis E-Commerce B.V. wordt derhalve nooit eigenaar van de Producten.

10.        Persoonsgegevens

10.1     De Gegevens worden door Mediahuis E-Commerce B.V. vastgelegd in een database. De eigendoms-, gebruiks- en exploitatierechten van deze database liggen volledig bij Mediahuis E-Commerce B.V..

10.2    Mediahuis E-Commerce B.V. zal de Gegevens verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

10.3     Voor zover de Leverancier in het kader van de uitvoering van een Transactie Gegevens van Afnemers tot zijn beschikking krijgt, geldt – ongeacht de wijze van verkrijging – ten aanzien van die Gegevens het volgende:

i            de Leverancier ten aanzien van de Gegevens – voor zover het persoonsgegevens betreft – optreedt als verwerker in de zin van de AVG en zich verplicht jegens Mediahuis E-Commerce B.V. tot al hetgeen een verwerker van Persoonsgegevens verplicht is op grond van de AVG;

ii           de Leverancier is niet gerechtigd de Gegevens voor andere doeleinden te verwerken dan voor de uitvoering van de Transactie en uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van Mediahuis E-Commerce B.V. te verwerken. Het is de Leverancier uitdrukkelijk niet toegestaan de Afnemers via deze Gegevens te benaderen (anders dan levering van het bestelde Product/Dienst);

iii          de Gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden (anders dan sub-verwerkers welke gehouden zijn aan dezelfde of gelijkwaardige verplichtingen als in dit artikel) door te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediahuis E-Commerce B.V. Leverancier blijft onverminderd verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van dit artikel;

iv          de Gegevens niet te (laten) verwerken in landen buiten de Europese Unie tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door Mediahuis E-Commerce B.V.;

v           de Leverancier dient de ontvangen Gegevens binnen 2 maanden na ontvangst van de Gegevens te vernietigen, voor zover hij deze niet op grond van een wettelijke bewaarplicht dient te bewaren;

vi          de Leverancier dient passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatige verwerking. Leverancier dient op verzoek van Mediahuis E-Commerce B.V. de genomen maatregelen te overleggen;

vii         desgevraagd Mediahuis E-Commerce B.V. bijstand te verlenen bij het vervullen van de plicht om verzoeken tot uitoefening van rechten van betrokkenen in de zin van de AVG te beantwoorden;

viii        Mediahuis E-Commerce B.V. onmiddellijk te informeren en een rapport te verstrekken indien Leverancier weet of vermoedt dat er sprake is van onbevoegd gebruik, een veiligheidsincident of een datalek met betrekking tot Gegevens (als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG) en samen te werken met Mediahuis E-Commerce B.V. om zo nodig deze Gegevens terug te krijgen, betrokkenen te informeren en verder onbevoegd gebruik, verspreiding of openbaarmaking te voorkomen;

10.4     Leverancier vrijwaart Mediahuis E-Commerce B.V. en Mediahuis Nederland B.V. (als verwerkingsverantwoordelijke) voor aanspraken en boetes van derden die voortvloeien uit een schending door Leverancier van het bepaalde in dit artikel, dan wel de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

10.5    Mediahuis E-Commerce B.V. is gerechtigd de nakoming door de Leverancier van het in dit artikel bepaalde op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te (doen) controleren. De kosten van een dergelijke controle komen voor rekening van Mediahuis E-Commerce B.V., tenzij uit de controle blijkt dat de Leverancier het bepaalde in dit artikel niet juist en/of volledig is nagekomen, in welk geval de kosten voor rekening van de Leverancier komen.

11.        Exclusiviteit

11.1     De Leverancier zal de Aanbieding exclusief via Mediahuis E-Commerce B.V. doen en zal dezelfde, of nagenoeg dezelfde Aanbieding gedurende de Geldigheidsduur niet ook via (online of offline) kanalen van derde(n) doen.

11.2    Mediahuis E-Commerce B.V. verleent de Leverancier geen exclusiviteit ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden Producten of Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Mediahuis E-Commerce B.V. is vrij om naar eigen inzicht advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats op de Website te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

12.        Overmacht

12.1     Indien Mediahuis E-Commerce B.V. door overmacht aan haar zijde niet aan een of meerdere van haar verplichting(en) uit de Leveringsovereenkomst jegens de Leverancier kan voldoen, kan zij de nakoming van die verplichting(en) opschorten dan wel annuleren. Mediahuis E-Commerce B.V. is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.

12.2     Indien de overmacht situatie aan de zijde van Mediahuis E-Commerce B.V. een maand heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze meer dan een maand zal duren, kunnen beide partijen de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Leverancier heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.

12.3     Er is sprake van overmacht indien, als gevolg van een omstandigheid die niet aan Mediahuis E-Commerce B.V. kan worden toegerekend, van Mediahuis E-Commerce B.V. niet kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. Onder overmacht aan de zijde van Mediahuis E-Commerce B.V. wordt in ieder geval mede verstaan: werkstakingen, boycot of (dreigende) acties tegen, stagnatie of andere bedrijfsproblemen bij Mediahuis E-Commerce B.V., maatregelen van enige overheidsinstantie alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, terroristische daden, brand, extreme of ongeschikte (weer)omstandigheden, doorgifte problemen bij de kabel exploitanten, of andere schadeveroorzakende of belemmerende gebeurtenissen, waardoor van Mediahuis E-Commerce B.V. in redelijkheid niet verwacht kan worden de vastgestelde plaatsing van een Advertentie doorgang te laten vinden.

13.        Aansprakelijkheid Leverancier, boete

13.1     De Leverancier is volledig aansprakelijk voor en vrijwaart Mediahuis E-Commerce B.V. zowel in als buiten rechte van alle schade en kosten (inclusief proceskosten, kosten voor juridische bijstand, rente en annuleringskosten) die voortvloeien uit enige tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst (waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden).

13.2     De Leverancier is volledig aansprakelijk voor en vrijwaart Mediahuis E-Commerce B.V. zowel in als buiten rechte jegens derden, waaronder maar niet beperkt tot Afnemers, van iedere vorm van (product-)aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met de aangeboden Producten en/of Diensten. Deze aansprakelijkheid en vrijwaring zijn tevens van toepassing ten aanzien van Additionele producten en/of diensten.

13.3     In geval van overtreding van het in artikel 4.4 bepaalde, verbeurt de Leverancier een direct opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Mediahuis E-Commerce B.V. op vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade. In geval van overschrijding van de in artikel 7.5 vermelde reactietermijn, verbeurt de Leverancier een direct opeisbare boete ter hoogte van € 250,-.

13.4     Indien levering niet plaatsvindt binnen de overeengekomen levertermijn zoals beschreven in artikelen 4.5 en 4.6, verbeurt de Leverancier een direct opeisbare boete ter hoogte van 5% van de inkoopprijs exclusief btw per verkocht Product en/of Dienst dat te laat wordt geleverd. Daarnaast is zij per verkocht Product en/of Dienst dat te laat wordt geleverd één euro vergoeding verschuldigd aan Mediahuis E-Commerce B.V..

13.5     Indien Mediahuis E-Commerce B.V. tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk indien en voor zover haar opzet of grove schuld kan worden verweten.

13.6    Mediahuis E-Commerce B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs-, gevolgschade, winstderving of enige overige indirecte schade noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Leverancier.

13.7     Onverminderd het bepaalde in de artikelen 14.1 en 14.2 is de aansprakelijkheid van Mediahuis E-Commerce B.V. te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale marge die Mediahuis E-Commerce B.V., in verband met de Aanbieding waarop de tekortkoming betrekking heeft, ontvangt. 

14.        Ontbinding van Leveringsovereenkomsten

14.1     Indien de Leverancier in verzuim is, zijn alle vorderingen van Mediahuis E-Commerce B.V. op de Leverancier, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Mediahuis E-Commerce B.V. bevoegd de uitvoering van iedere Leveringsovereenkomst met de Leverancier op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Mediahuis E-Commerce B.V. op grond van de wet of de Leveringsovereenkomst.

14.2     Indien de Leverancier een schuldenregeling met haar crediteuren treft, surseance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard of in liquidatie treedt, alsmede indien te hare laste executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd dat niet binnen 14 dagen wordt opgeheven, zullen alle Leveringsovereenkomsten geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden, tenzij Mediahuis E-Commerce B.V. binnen redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de Leveringsovereenkomsten te verlangen.

15.        Overige bepalingen

15.1     Het is de Leverancier zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mediahuis E-Commerce B.V. niet toegestaan enig (beeld-)merk van Mediahuis E-Commerce B.V. en/of haar groepsvennootschappen op welke wijze dan ook te gebruiken. De Leverancier dient elk gebruik van deze (beeld-)merk(en) op eerste verzoek van Mediahuis E-Commerce B.V. te staken.

15.2     Het is de Leverancier niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediahuis E-Commerce B.V., de rechten en verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst of de daaraan voorafgaande onderhandelingen of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.

15.3     Het niet afdwingen van een bepaling van de Leveringsovereenkomst door Mediahuis E-Commerce B.V. impliceert niet dat Mediahuis E-Commerce B.V. afstand doet van haar rechten met betrekking tot deze bepaling. Mediahuis E-Commerce B.V. kan deze rechten op een ander moment nog inroepen.

15.4     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de niet-verbindende bepaling Mediahuis E-Commerce B.V., in overleg met de Leverancier, een nieuwe bepaling zal vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de niet-verbindende bepaling overeenkomen.

15.5     De rechten en verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden kunnen door Mediahuis E-Commerce B.V. zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier worden overgedragen aan een derde.

16.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1     Op deze Algemene Voorwaarden en alle Leveringsovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2     Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Leveringsovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, uitsluitend zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.